PRIMJEDBE NA Nacrt PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN HR8923600001101419024

Društvo građevinskih inženjera sudjelovalo je u javnom savjetovanju vezanom za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, u sklopu kojeg je dao primjedbe:

SAVJETOVANJE:

Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 153/13 i 20/17) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Primjedba:
S obzirom na više izmjena i dopuna ovog pravilnika, smatramo uputnim izraditi pročišćeni tekst.

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( "Narodne novine" , br. 79/14, 41/15 i 75/15 ) u članku 1. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka protivno prostornom planu može se bez građevinske dozvole i glavnog projekta na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade graditi cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 m3, te sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka protivno prostornom planu može se izraditi glavni projekt za:

1. završavanje nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade, stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te za izvođenje na istoj fasade i ravnog, kosog ili zaobljenog krova bez nadozida

2. rekonstrukciju zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koja je ozakonjena kao završena sa ravnim krovom, a koja se rekonstrukcija sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova bez nadozida.

Primjedba:
Navedeno nije u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama – člancima 2. i 3. Zakonska regulativa određuje da se primjera radi, septičku jamu do zapremnine od 27 m3 može izgraditi kao jednostavnu građevinu bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta sukladno Zakonu o jednostavnim i drugim građevinama, a nakon izgradnje ju se mora legalizirati sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Smatramo da bi trebalo propisati zakonske procedure za ovakve slučajeve.

IZVADAK IZ ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
Članak 2.
(1) Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.
(2) Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.
(3) Uvjerenje iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži broj katastarske čestice i ime katastarske općine na kojoj je zgrada izgrađena, ime naselja i ulice/trga u kojemu se zgrada nalazi i kućni broj ako je određen.
(4) DOF5/2011 mora biti dostupna na uvid građanima u sjedištu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastar nekretnina, područnim uredima za katastar, Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski uredi) i upravnim tijelima koja donose rješenja o izvedenom stanju.

Članak 3.
(3) Silos, vodosprema, septička jama, bazen, potporni zid i druga građevina koja neposredno služi za uporabu nezakonito izgrađene zgrade, odnosno postojeće zgrade ili odvijanje tehnološkog procesa u zgradi smatra se njezinim sastavnim dijelom i ozakonjuje se zajedno sa zgradom, odnosno sukladno ovom Zakonu.

Članak 2.
  U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:
1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade ,odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te zgrade i to:
– cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 m3,
– vrtna sjenica,
– slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 20 m2, izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade,
– terasa uz postojeću zgradu u razini terena tlocrtne površine do 20 m2,
– spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad;
2. Ograda visine do 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu;
3. Ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida;
4. Pješačka staza;
5. Boćalište;
6. Privremena građevine za potrebe građenja građevine odnosno uređenja gradilišta, osim asfaltne baze, separacije agregata, tvornice betona, dalekovoda i transformatorske stanice radi napajanja gradilišta električnom energijom te prijenosnog spremnika za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari osim nadzemnog i podzemnog spremnika goriva zapremine do 5 m3;
7. Privremena građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te privremena građevina za prigodnu prodaju na građevnoj čestici trgovačkog centra, s najdužim rokom trajanja do 90 dana;
8. Prenosiva autoplin jedinice (tzv. "skid" jedinica) zapremine do 10 m3 sa pratećim građevinama na građevnoj čestici postojeće benzinske postaje u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;
9. Skladište boca za ukapljeni naftni plin na građevnoj čestici postojeće benzinske postaje ili trgovačkog centra;
11. Klimatološka postaja, kišomjerna postaja i druga građevina namijenjena mjerenju meteoroloških veličina, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije;
12. Grobnica i spomenik na groblju;
13. Spomen-obilježje mjesta masovne grobnice žrtava koje se gradi u skladu s posebnim zakonom;
14. Zaklonište od nevremena i niskih temperatura Hrvatske gorske službe spašavanja u planini ili nepristupačnom području;
15. Promatračnica, obavijesna ploča oglasne površine do 12 m2 i druga oprema zaštićenih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode;
16. Građevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, kao što je cisterna za vodu zapremine do 27 m3, agrometeorološka stanica, oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjake, hmeljike, maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te voćnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa potkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednih površina prozračnom ogradom sa stupovima bez trakastog temeljenja;
17. Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru s potkonstrukcijom koja se ne temelji i komunikacijskim trakama od betonskih predgotovljenih elemenata i jednostrukim ili dvostrukim pokrovom koji nije krut (plastična folija, mreža i sl.) i to:
– plastenici širine do 6 m, najveće visine u sljemenu 3,5 m
– plastenici širine veće od 6 m do najviše 10 m, najveće radne visine 3,5 m i 6 m u sljemenu u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu.
18. Građevina i oprema namijenjena držanju stoke i drugih životinja, kao što je:
– ograda pod naponom struje 24 V (električni pastir) za držanje stoke i drugih vrsta ograde namijenjena drugim životinjama,
– nadstrešnica za sklanjanje stoke, drugih životinja i/ili stočne hrane s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane bez poda i instalacija,
– pojilo za stoku i druge životinje,
– konstrukcija za držanje košnica pčela;
19. Čeka, hranilište, solište, mrcilište i gater koji se grade u lovištu;
20. Ugljenara izvan građevinskog područja do 4 m promjera i do 4 m visine.

Primjedba:

Smatramo da će ovaj članak unijeti dodatan nered u prostoru. Članak pravilnika, ovako formuliran, omogućuje da se projekt kuće/zgrade izradi bez septičke jame, vrtnih sjenica, te terasa i nadstrešnica do 20 m2, a da se navedene jednostavne građevine posebno tretiraju, i okom zakona gledaju kao jednostavne građevine za koje nije potrebno niti izraditi glavni projekt, niti ishoditi građevinsku dozvolu.

Obzirom da se navedene jednostavne građevine grade bez glavnog projekta i bez dozvole, nema niti kontrole niti inspekcije izvedenih radova, što je posebno opasno i po zdravlje ljudi u slučaju vododpropusnosti septičkih jama. U današnoj situaciji (ne)izgrađenosti kanalizacijskog sustava, još je uvijek značajno prisutno tehničko izvješćivanje navedenog nedostatka kroz projekt septičke jame.

Smatramo da bi se morala zadržati kontrola ispravnosti izgrađene septičke jame, kao javno pravni interes svih stranaka i tijela koja su sudionici postupka izgradnje građevine priključene na septičku jamu. Isto se regulira obvezom izrade projekta i obvezom ishođenja dozvole.

Dozvola izgradnje vrtnih sjenica bez površinskog ograničenja, te nadstrešnica i terasa do 20 m2, omogućuje danas izgradnju takvih objekata bez projekta i bez dozvole, a sutra ostakljivanje istih, sve isto bez ikakve kontrole, i bez ikakvog saznanja o postojanju istih, što direktno vodi u nered u prostoru.

Također smatramo da se izgradnja nogostupa nikako ne može smatrati građevinom za čiju izgradnju nije potreban niti projekt, niti dozvola, jer je nogostup sastavni dio krune ceste – sukladno Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa, točka 5.5.1. Osnovnih uvjeta. Nogostup je namjenjen javnom korištenju, i gradi se na javnom dobru, odnosno na zemljištu Republike Hrvatske, te je isti potrebno izvlastiti i unijeti u katastar.

Smatramo da primjena ovakvog zakona u praksi dovodi do širokog tumačenja, što u meritumu rezultira bespravnom izgradnjom u odnosu na Zakon o gradnji. U slučajevima gradnje bez građevinske dozvole javna uprava nema evidenciju da je došlo do promjene u prostoru, te slijedom navedenog građevina neće biti ucrtana niti u katastar, odnosno neće postojati veza između projekta i katastarske čestice, što je suprotno načelima intervencije u prostoru Europske unije.

IZVADAK IZ PRAVILNIKA O OSNOVNIM UVJETIMA KOJIMA JAVNE CESTE IZVAN NASELJA I NJIHOVI ELEMENTI MORAJU UDOVOLJAVATI SA STAJALIŠTA SIGURNOSTI PROMETA - OSNOVNIH UVJETA KOJIMA JAVNE CESTE IZVAN NASELJA I NJIHOVI ELEMENTI MORAJU UDOVOLJAVATI SA STAJALIŠTA SIGURNOSTI PROMETA:

5. ODREĐIVANJE POPREČNOG PRESJEKA CESTE 5.1. Pojmovi, funkcije i dimenzije elemenata poprečnog presjeka 5.1.1. Kruna ceste Kruna ceste je dio poprečnog presjeka neposredno ovisna o kategoriji ceste, stupnju ograničenja, projektnoj brzini (Vp) i željenoj kvaliteti prometnog toka.
Elementi krune ceste su: kolnik s voznim i preticajnim trakovima, dodatni trakovi (zaustavni, za spora vozila), rubni trakovi, rigoli, razdjelni pojas, bankine, nogostupi i biciklističke staze.

5.1.8. Nogostup
Nogostup predstavlja prometnu površinu namijenjenu pješacima i izvodi se uz kolnik odnosno uz prometni trak i nadvišenim je rubnjakom i zaštitnom širinom odvojen od tih površina.

Rubnjak je standardne visine h = 12 cm do max. h = 20 cm. Zaštitna širina ovisi od najveće dopuštene brzine vozila, kako slijedi: Vrač > 70 km/sat Zš >= 125 cm Vrač = 50 – 70 km/sat Zš >= 100 cm Vrač < 50 km/sat Zš >= 75 cm Najmanja širina prometnog traka za jednog pješaka iznosi Ph = 80 cm.
Prometni profil za dva pješaka je 160 cm ukoliko je nogostup fizički odvojen zelenom površinom od prometnih trakova.

Ukoliko se nogostup izvodi neposredno uz prometni trak ceste i fizički je od nje odvojena rubnjakom, širina za dva pješaka iznosi Ph+Zš = 235 cm a iznimno za jednog pješaka 155 cm.

Članak 3.
  U članku 3. točki 10. podstavku 3. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se točka zarez iza kojih se dodaje točka 11. koja glasi: 11. Na postojećoj električnoj mreži kojima se gradi stupna transformatorska stanica 10(20)/0,4 kV u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu.

Članak 4.
  U članku 4. točke 12. i 13. mijenjaju se i glase:
12. Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru, kao što je:
– plastenik s pokrovom mase plohe pokrova manje ili jednake 1,5 kg/m2 izrađenim od polimerne folije odnosno od polikarbonatnih i/ili poliesterskih ploča i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda s komunikacijskim trakama od betonskih predgotovljenih elemenata i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija,
– staklenik s pokrovom najveće mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m2 i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda s komunikacijskim trakama od betonskih predgotovljenih elemenata i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija,
– plastenik, odnosno staklenik iz alineje 1. i 2. ovoga podstavka s razvodom sustava za navodnjavanje, toplovodnog ili toplozračnog grijanja, niskonaponske električne instalacije te instalacije plina, uključivo priključak na postojeću građevinu za opskrbu vodom, plinom i električnom energijom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu mješavine hranjive otopine ili skladištenje CO 2 ;
13. Građevina i oprema namijenjena držanju stoke, kao što je:
– vjetrenjača s bunarom i pumpom za crpljenje vode namijenjena jednom korisniku,
– laguna tlocrtne površine do 100 m2 i do 1 m dubine namijenjena jednom korisniku
– sabirališta mlijeka s pristupnim putem širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put).
  U točki 19. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se točka zarez iza kojih se dodaju točke 230. i 21. koje glase:
20. Rotacijski parking na građevnoj čestici postojeće građevine ili na drugom zemljištu s uređenim pristupom;
21. Helidrom na građevnoj čestici postojeće građevine javne i društvene namjene ili na drugom zemljištu s uređenim pristupom.
Primjedba:
U skladu s naprijed elaboriranim smatramo da je nužno preispitati i ostale točke ovog članka (šumske ceste, poljski putevi, prijelazi ceste preko pruge, bunari do fi 100 cm, bazen u kampu do 100 m2).

Članak 5.
  U članku 5. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:
4. Na postojećoj zgradi ili građevnoj čestici postojeće zgrade kojima se ugrađuje, odnosno gradi dizalo
Dosadašnje točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. postaju točke 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16.
  Dosadašnja točka 16. koja postaje točka 17. mijenja se i glasi:
17. Na razvodu električne mreže, vodovoda, odvodnje i rasvjete, uključujući stupove za rasvjetu, elektrifikaciju i video nadzor na građevnoj čestici ili u obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine (kampu, golf igralištu i sl.);
  Dosadašnje točke 17., 18. i 19. postaju točke 18., 19. i 20.

Članak 6.
  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
  Primjedba:
Smatramo potrebnim odrediti što je s postupcima koji su u tijeku. Smatramo potrebnim definirati i što je s postupcima za građevine koje su u postupku legalizacije, a navedene su kao građevine za koje nije potrebna dozvola.

MINISTAR
Predrag Štromar

DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design