PRIMJEDBE NA Nacrt PRAVILNIKA O NAČINU IZRAČUNA GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE ZGRADE

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN HR8923600001101419024

Društvo građevinskih inženjera sudjelovalo je u javnom savjetovanju vezanom za Nacrt Pravilnika o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade, u sklopu kojeg je dao primjedbe:

SAVJETOVANJE:

- NACRT 2.

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13 i 65/17), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE ZGRADE

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom pobliže uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade i određuju dijelovi podova etaža koji se ne uračunavaju u ovu površinu.

Članak 2.
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
- balkon je dio etaže, u pravilu istaknut izvan ravnine pročelja, najčešće izveden kao ugrađena ploča ili konzola
- lođa je dio etaže otvoren jednom stranom
- terasa je ravna, površinski obrađena, natkrivena ili nenatkrivena površina uz neku zgradu ili na njoj.

Članak 3.
  Građevinska (bruto) površina zgrade za određene prostore, odnosno dijelove zgrade, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije, obračunava se množenjem sa sljedećim koeficijentima:
  prostor/ dio zgrade: balkon, nenatkrivena terasa, natkriveni prolaz, nadstrešnica koeficijent 0,25
lođa i otvoreno vanjsko stubište koeficijent 0,75
etaža garaže, odnosno parkirališnih prostora koja se s najmanje 75% svojeg obujma nalazi ispod površine konačno uređenog i izravnanog terena uz pročelje zgrade koeficijent 0,25
podrum s pomoćnim prostorom i natkrivena terasa koeficijent0,50

Primjedba:
Uvrštenje površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade u građevinsku (bruto) površinu zgrade protivno je odredbi čl. 3. st. 1. podst. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, NN 67/17 koji glasi:

Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, osim površine vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a koja se izračunava na način propisan ovim Zakonom i propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

Prethodno važeća odredba čl. 3. st. 1. podst. 3. Zakona o prostornom uređenju, NN 153/13 izrijekom je propisivala da se površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade ne uračunava u građevinsku (bruto) površinu zgrade.

Članak 4.
  Vanjski prostori zgrade istaknuti izvan ravnine pročelja i ujedno uvučeni u tijelo zgrade uračunaju se u građevinsku (bruto) površinu po pravilima koja su propisana ovim pravilnikom za:
- balkon, ako je dio istaknut izvan ravnine pročelja zgrade
- lođu, ako je dio uvučen u tijelo zgrade.

Članak 5.
  U građevinsku (bruto) površinu ne uračunava se površina slijedećih dijelova zgrade:
- dijelovi potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,0 m
- galerije unutar funkcionalne jedinice zgrade
- nadstrešnice nad ulazom u zgradu tlocrtne površine do 6m2
- strehe, vijenca i drugih istaka
- vanjske rampe za ulaz u zgradu
- konstrukcije za zaštitu od sunca
- rasvjetnih, dimnih i ventilacijskih kupola.

Članak 6.
  Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se u postupcima započetim do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, osim ako to investitor ili vlasnik građevine zatraži.

Članak 7.
  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

MINISTAR
  Predrag Štromar

DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design