PRIMJEDBE NA NACRT UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN HR8923600001101419024

Društvo građevinskih inženjera sudjelovalo je u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli (dalje u tekstu: Nacrt Uredbe) sa slijedećim primjedbama:

Na članak 1. Nacrta Uredbe:

Članak 1.

U Uredbi o okolišnoj dozvoli ( » Narodne novine“, broj 8/14) u članku 3. točka 7. mijenja se i glasi:

>> 7. Ostale tehničke jedinice su tehničke cjeline ili prepoznatljivi tehnički sustavi u kojima se obavlja bar jedna od djelatnosti iz Priloga I. ove Uredbe, a na koje se ne može primijeniti definicija postrojenja iz Zakona (npr. mobilni uređaji za oporabu otpada). <<

Točka 9. mijenja se i glasi:

>> 9. Postrojenje u smislu ove Uredbe je postrojenje prema odredbama Zakona, a u kojem se obavlja barem jedna od djelatnosti iz Priloga I. ove Uredbe. <<

Primjedba:

Pojmovi postrojenja su pobliže određeni u čl. 4. toč. 46., 47., 48. i 49. Zakona o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13 i 78/15, u daljnjem tekstu: Zakon, te ih ne treba dopunjavati, odnosno mjenjati provedbenim propisom donesenim na temelju Zakona.
Određeno je nadalje u čl. 4 Uredbe sljedeće: Ova Uredba se primjenjuje na postrojenja u kojima se obavljaju i na postrojenja u kojima će se nakon izgradnje, odnosno rekonstrukcije i puštanja u rad postrojenja obavljati djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more, kao i ostalim tehničkim jedinicama, ako se u njima obavljaju djelatnosti iz popisa Priloga I. ove Uredbe.

Stoga se predlaže ukinuti dio čl. 3. Uredbe, odnosno brisati dio čl. 1. Izmjene Uredbe kojima se određuje pojam postrojenja u smislu ove Uredbe.

Na članak 5. Nacrta Uredbe:

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

>> (1) Kada Ministarstvo ocijeni da bi postrojenje moglo značajno utjecati na okoliš druge države dužno je informirati javnost i zainteresiranu javnost o obvezi obavještavanja druge države i prekograničnom savjetovanju te činjenici da odluka ovisi o rezultatu prekograničnih savjetovanja.

(2) U slučaju mogućeg prekograničnog utjecaja postrojenja na okoliš druge države, zahtjev i sve podatke  propisane Zakonom, Ministarstvo dostavlja nadležnom tijelu druge države i daje primjeren rok za mišljenja, primjedbe i prijedloge vodeći računa o potrebi informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u drugoj državi.

(3) Kada Ministarstvo zaprimi informaciju o postupku na području druge države o kojem je donijelo odluku o sudjelovanju, o tome obavještava svoju javnosti i poduzima mjere da se osigura sudjelovanje javnosti u tom postupku. <<

Primjedba:
Novi čl. 14. Uredbe kojim se u st. 1. i 3. propisuje obveza obavještavanja javnosti i zainteresirane javnosti u navedenim slučajevima je zapravo dopuna odredbi o postupcima Ministarstva koji su propisani u čl. 137. Zakona s podnaslovom:
Obavještavanje druge države o radu postrojenja i čl. 138. Zakona s podnaslovom:
Sudjelovanje u postupku izdavanja okolišne dozvole vezano za postrojenje u drugoj državi.
Obveza obavještavanja javnosti i zainteresirane javnosti proizlazi i iz postupaka Ministarstva koji su propisani u čl. 134. Zakona s podnaslovom: Obavještavanje druge države o strategiji, planu i programu, čl. 135. Zakona s podnaslovom: Obavještavanje druge države o zahvatu, čl. 136. Zakona s podnaslovom: Sudjelovanje u postupku o zahvatu u drugoj državi i čl. 139. Zakona s podnaslovom: Obavještavanje druge države o velikoj nesreći.
Stoga bi bilo znatno racionalnije posebnim člankom unutar poglavlja IX. Zakona čiji je naziv: Informiranje javnosti, sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti te pristup pravosuđu u pitanjima okoliša propisati obvezu obavještavanja javnosti i zainteresirane javnosti o postupcima Ministarstva propisanim u čl. 134., 135., 136., 137. I 138. Zakona.
Propisivanje te obveze u četiri različite uredbe koje su donesene na temelju Zakona otežava pristup javnosti i zainteresirane javnosti navedenim postupcima Ministarstva.

Slijedom navedenog, predlaže se razmotriti mogućnost uvrštenja sadržaja iz čl. 14. st. 1. i 3. Uredbe u odredbu Zakona.

Na članak 11. Nacrta Uredbe:

Članak 11.

U članku 19. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

>>(8) U slučaju poduzimanja radnji kojima se sprječava primjena mjera i uvjeta iz rješenja o okolišnoj dozvoli zbog suprotnosti istih s nekim od pozitivnih propisa Republike Hrvatske, poduzet će se i mjere protiv operatera po propisima o okolišnoj dozvoli propisane za slučaj neusklađenosti s uvjetima okolišne dozvole.<<

Primjedba:

Zakonodavac nigdje nije propisao koji su to pozitivni propisi, te je trebalo definirati koji su to pozitivni propisi, odnosno, na koje se propise navedeni članak odnosi, a u cilju jasnoće zakonske odredbe. U slučaju pozivanja na pozitivne propise Republike Hrvatske moguće je očekivati subjektivno tumačenje članka, te time i subjektivno postupanje.

Osim navedenog, u čl. 224. - 258.a Zakona propisane su mjere koje poduzimaju inspektori zaštite okoliša u slučaju nezakonitih/ nepravilnih postupanja pravnih i fizičkih osoba uključivo i operatera postrojenja (zabrane rada postrojenja i/ili obavljanja djelatnosti, zabrana obavljanja radnji u proizvodnom procesu, zabrane postupanja s opasnim otpadom, mjera pečačenja i dr.), a u čl. 259. - 266. Zakona propisane su prekršajne kazne za navedena postupanja.
Stoga nema osnove propisivati Uredbom mjeru za slučaj da operater postrojenja na postupa u skladu s donesenim rješenjem o okolišnoj dozvoli.
Uz navedeno, u čl. 11. Izmjene Uredbe nije odgovarajuće (jednoznačno) navedeno o kakvoj se nezakonitosti/nepravinosti radi, niti koja će se mjera zbog toga poduzeti.

Stoga predlažemo cijeli članak izbrisati.

DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design