Društvo građevinskih inženjera sudjelovalo je u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (dalje u tekstu: Prijedlog Zakona) sa slijedećim primjedbama:

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Na članak 22. Prijedloga Zakona:

Članak 22.

U cijelom tekstu Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ("Narodne novine", br. 153/09, 90/11, 56/13 i 120/16) riječi: »prostorni metar«, »Državna vodopravna inspekcija«, »Državni vodopravni inspektor«, u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima: »kubični metar«, »vodopravna inspekcija«, »vodopravni inspektor«, u određenom rodu, broju i padežu.

Primjedba:
Potrebno je uskladiti važeći čl. 212.st.2 ZoV s važećim čl.28.i čl.37. ZoFVG jer su u nesuglasju, a vezanim za troškove priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine i odredbi tko snosi te troškove. Naime ZoV određuje da iste snosi vlasnik ili drugi zakonski posjednik, dok ZoFVG dopušta mogućnost da se isti financiraju iz naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda.

DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design