Stručni seminar: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - informacijski sustav, novi zakoni, državni plan i voditelj projekta

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN: HR8923600001101419024

Mjesto i vrijeme održavanja seminara:

Utorak 30. siječnja 2018. od 9 sati
Berislavićeva 6

KOTIZACIJA I PLAĆANJE:
Kotizacija za ČLANOVE iznosi 560,00 +PDV = 700,00 kn
Kotizacija za NEČLANOVE iznosi 640,00 +PDV = 800,00 kn
Kotizaciju treba uplatiti najkasnije do 26. siječnja 2018.g na IBAN račun DGIZ-a: IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj 30-01-2018
Polaznik seminara dužan je na seminar donijeti potvrdu o uplati kotizacije.
Informacije: na telefon i fax: 01 4872 498
Prijave online www.dgiz.hr ili na e-mail: dgiz@zg.t-com.hr

Polaznik stručnog seminara ostvaruje 7 bodova iz građevno-tehničke regulative.

Voditelj stručnog seminara je Ivan Kovačić, dipl.ing.građ. tajnik Pripremnog seminara.

Vrijeme održavanja Tema
08,30 do 09,00 Prijava sudionika
09,00 do 9,45 RAZVOJ MODULA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA - pristup prostornim podacima na jednom mjestu.
- Bojan Linardić, dipl. ing. arh.
9,45 do 11,15 IZMJENE I DOPUNE Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji - nova zakonska rješenja i primjena posebnih propisa u poslovima gradnje.
- Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.
11,15 do 11,30 odmor uz kavu i sokove,
11,30 do 12,15 DRŽAVNI PLAN PROSTORNOG RAZVOJA.
- Držislav Dobrinić, dipl. ing. arh. i Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl. ing. arh.
12,15 do 13,00 PROVEDBA PROSTORNIH PLANOVA - izrada projekata i izdavanje akata prostornog uređenja za građevine državnog značaja.
- Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.
13,00 do 13,15 odmor uz kavu i sokove,
13,15 do 14,00 VODITELJ PROJEKTA - KAKO DO CERTIFIKATA I ŠTO ON ZNAČI
- Sandra Lederhas, dipl. ing. el.
14,00 do 14,30 PITANJA I PRIJEDLOZI.

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.
RAZVOJ MODULA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA
- pristup prostornim podacima na jednom mjestu.

Informacijski sustav prostornog uređenja, u daljnjem tekstu: ISPU je sveobuhvatni projekt Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, u daljnjem tekstu: MGIPU, koji ima za cilj ustrojiti sustav prostornih podataka radi unaprjeđenja poslovnih procesa u području prostornog uređenja i graditeljstva. ISPU je državni interoperabilni i multiplatformni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja, izrade izvješća o stanju u prostoru, te obavljanje ostalih postupaka vezanih za prostor.
U ISPU se povezuju informacijski sustavi javnopravnih tijela koja na temelju zakona kojim se uređuje područje prostornog uređenja i posebnih propisa izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne za prostorno uređenje ili sudjeluju u izradi i provedbi prostornih planova. ISPU se organizira kao sustav samostalnih funkcionalnih cjelina – modula za unos i verifikaciju podataka koji se mogu međusobno povezivati. To su sljedeći pojedini moduli: - modul ePlanovi, u koji se unose tekstualni i grafički dijelovi prostornih planova, - modul eKatalog prostornih planova, u koji se unose metapodaci o važećim planovima, - modul eDozvola, koji služi za izdavanje akata za provedbu zahvata u prostoru, - modul eArhiv dozvola, u koji se unose podaci o izdanim aktima za građenje, - modul eInspekcija, koji služi za prikaz zahvata u prostoru za koje su donesena izvršna rješenja građevinske inspekcije, - modul eNekretnine, koji služi za unos podataka u zbirku kupoprodajnih cijena nekretnina, - ISPU-lokator, koji služi za pristup podacima iz svih slojeva, za bilo koju odabranu lokaciju i za točno pozicioniranje te - ulazni modul NIPP-a, koji služi za prihvat podataka nastalih izvan geoportala ISPU. ISPU je moguće proširivati i drugim modulima od utjecaja na prostorno planiranje i/ili praćenje stanja u prostoru, a struktura, sadržaj, način rada, oblik i elektronički standard informacijskog sustava prostornog uređenja, ovlasti i obveze u vođenju i upravljanju tim sustavom te javnopravna tijela koja su prostorne i druge podatke dužna učiniti dostupnima putem informacijskog sustava prostornog uređenja i način na koji su to dužna učiniti, propisani su Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja, NN 115/15.

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.
IZMJENE I DOPUNE Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji - nova zakonska rješenja i primjena posebnih propisa u poslovima gradnje.

U ožujku 2017.g. donio je Hrvatski sabor Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, NN 20/17, u daljnjem tekstu: ID ZOG a u lipnju 2017.g. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, NN 65/17, u daljnjem tekstu ID ZOPU. Radi se o vrlo značajnim izmjenama i dopunama ZOPU-a odnosno ZOG-a što proizlazi iz novih zakonskih rješenja (poboljšica) koje sadrže ID ZOPU i ID ZOG. Napominje se nadalje da ID ZOPU sadrži 61 članak prema 205 članaka ZOPU-a dok ID ZOG sadrži 67 članaka prema 203 članaka ZOG-a.
Razmotriti će se i primjena posebnih propisa u poslovima gradnje na temelju kojih javnopravna tijela utvrđuju posebne uvjete i/ili izdaju potvrde glavnog projekta (propisi zaštite okoliša, požara, voda, šuma, poljoprivrednog zemljišta, cesta, željeznica, elektronskih komunikacija i dr.) odnosno izdaju akte u vezi gradnje (propisi katastra, zemljišnih knjiga, koncesija, izvlaštenja i dr.). Naime u 33 članka od 128 članaka ID ZOPU-a i ID ZOG-a sadržana su nova zakonska rješenja (poboljšice) za primjenu posebnih propisa u poslovima gradnje.

Držislav Dobrinić, dipl. ing. arh. i Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl. ing. arh.
DRŽAVNI PLAN PROSTORNOG RAZVOJA

U listopadu 2017.g. donio je Hrvatsku sabor Strategiju prostornog razvoja RH, u daljnjem tekstu Strategija te je ista objavljena u NN 106/17. Nastavno na Strategiju koja određuje dugoročne zadaće prostornog razvoja i daje strateška usmjerenja za razvoj djelatnosti u prostoru kao polazište prostornog razvoja, Državni plan prostornog razvoja, u daljnjem tekstu: DPPR uređuje: organizaciju, korištenje i namjenu prostora te uvjete za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora RH. Izrada DPPR-a određena je u članku 66. ZOPU-a a donosi ga Hrvatski sabor. Osnovni sadržaj DPPR-a propisan je u članku 67. ZOPU-a, a pobliže Uredbom o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, NN 37/14 i 154/14, u daljnjem tekstu: Uredba i Pravilnikom o državnom planu prostornog razvoja, NN 122/15. DPPR je prvi prostorni plan tzv. nove generacije koji će biti izrađen sukladno Pravilniku i Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja, NN 115/15. Hrvatski zavod za prostorni razvoj koji je prema odredbi čl. 19. ZOPU-a nadležan za izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe DPPR-a i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada pokrenuo je pripremne radove za izradu tog plana.

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.
PROVEDBA PROSTORNIH PLANOVA - izrada projekata i izdavanje akata prostornog uređenja za građevine državnog značaja.

Nije donesen DPPR te se za izradu projekata za građevine državnog značaja koji se prilažu zahtjevu za izdavanje lokacijskih odnosno građevinskih dozvola primjenjuje: Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (reg.) značaja, NN 37/14 i 154/14 i prostorni planovi: županija, Grada Zagreba, gradova, općina, zaštićenih područja prirode, naselja, dijelova naselja i izdvojenih područja izvan naselja. Razmotriti će se stoga uvjeti za izradu projekata i izdavanje akata prostornog uređenja za građevine državnog značaja.

Sandra Lederhas, dipl. ing. el.
VODITELJ PROJEKTA - KAKO DO CERTIFIKATA I ŠTO ON ZNAČI

Prema odredbi članka 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN, 78/15 voditelja projekta imenuje investitor radi optimizacije utrošaka sredstava i vremena te radi zakonite i kvalitetne izvedbe građevine. Investitori koji se u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju javnim naručiteljima obvezni su imenovati voditelja projekta u slučaju:
1. ulaganja sredstava u izgradnju infrastrukturnih i drugih građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 10.000.000,00 kn bez PDV-a i 2. ulaganja sredstava u izgradnju zgrada ukupne investicijske vrijednosti preko 50.000.000,00 kn bez PDV-a.
Za poslove vođenja projekta potrebno je posjedovati međunarodni ceritfikat ili imati odslušane kolegije koji uključuju 30 ETCS bodova iz područja relevantnih za uporavljanje projektima gradnje. Dvije u svijetu najpriznatije udruge voditelja projekata su IPMA (uglavnom u EU) i PMA (uglavnom USA). Obje imaju dobru suranju i priznaju se međusobno. U Hrvatskoj su obje zastupljene, sa time da je IPMA prisutna preko članice HUUP / CAPM. Za potrebe certificiranja postoji puno literature, a osnovna po IPMA programu je NCB - Nacional Competence Baseline Croatian Version 3.0. Kako bi se lakše procjenila specifična situacija voditelj projekta istu sagledava preko integradcije svih elemenata upravljanja a koji su integrirani u ˝Oko sposobnosti˝. Ono predstavlja jasnoću i viziju. Djelatnost upravljanja projektom gradnje (ali i svakim drugim) podrazumijeva financijsko, pravno i tehničko savjetovanje, primjenu i planiranje, povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba u svrhu zaštite prava i interesa investitora, pribavljanje akata, analize, studije, elaborate za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, pribavljanje potrebnih dokumenata i sklapanje svih preliminarnih poslova potrebnih za gradnju građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine, a koje bi ujedno trebale grantirati nadzor troškova odnoso uravnotežiti cijenu i kvalitetu.

Obrazac prijave za sudjelovanje na stručnom seminaru

Naziv seminara *
Datum održavanja *
Ime i prezime *
OIB*
Struka/titula *
Mjesto rođenja *
Datum rođenja *
Kućna adresa - ulica i broj,
mjesto i poštanski broj *
Tvrtka / institucija i OIB
Ulica i kućni broj tvrtke
Pošt. broj i mjesto
Telefon
Mobilni telefon
E-mail adresa
Član sam temeljnog društva HSGI *
  
  
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design