Stručni seminar: NOVI ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN: HR8923600001101419024

Mjesto i vrijeme održavanja seminara:

13.03.2018.
u dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14
Polaznici seminara dobivaju potvrdu o stručnom usavršavanju u trajanju od 9 nastavnih sati.

O SEMINARU

Aktivnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja predstaviti će državni tajnik, g. mr. sc. Željko Uhlir, dipl. ing. građ., a novi ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU g. Josip Bienenfeld, dipl. iur.

Nacrt prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prihvatila je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine. Zastupnici Hrvatskoga sabora su na svojoj sjednici od 08.02.2018. raspravljali o Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu u prvom čitanju.

Predloženim zakonom uređuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, održavanje komunalnog reda i druga pitanja značajna za komunalno gospodarstvo.

Osim predstavljanja novog Zakona o komunalnom gospodarstvu te drugih interesantnih popratnih tema, na seminaru će pomoćnica ministra doc. dr. sc. Maja-Marija Nahod, dipl. ing. građ. predstaviti najnovija promišljanja resornog Ministarstva o Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

KOTIZACIJA I PLAĆANJE:

Kotizacija za seminar iznosi 900,00 kuna + PDV, a obuhvaća, uz predavanja, i stručne materijale te okrijepu u stankama predavanja.

Posebna pogodnost za članove Društva građevinskih inženjera Zagreb ili ostalih društava u sastavu Hrvatskog saveza građevinskih inženjera:

Iznos kotizacije za članove Hrvatskog saveza građevinskih inženjera iznosi 800,00 kn + PDV.

Svim polaznicima stručnog seminara će biti izdane potvrde o stručnom usavršavanju temeljem članka 13. Pravilnika o provođenju stručnog usavršavanja u područjima prostornog uređenja i gradnje Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (od 13. svibnja 2016).

Kotizacija se uplaćuje na IBAN DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6, 10000 Zagreb
HR8923600001101419024
poziv na broj 13-03-2018

PRIJAVA

Popunjenu prijavnicu poslati na:
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB,
Berislavićeva 6, Zagreb
Tel. 01/4872-498, fax. 01/4872-516 ili na e-mail: dgiz@zg.t-com.hr

Raspored predavanja:

Vrijeme održavanja Tema
07:30 - 08:35 Prijave sudionika
08:35 - 08:45 Otvaranje skupa
08:45 - 09:00 Mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik:
Aktivnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
09:00 - 10:15 Josip Bienenfeld, dipl. iur.:
Zakon o komunalnom gospodarstvu rasprava
10:15 - 11:00 Doc. dr. sc. Maja-Marija Nahod, dipl. ing. građ., pomoćnica ministra:
Promišljanja - Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje rasprava
11:00 - 11:15 pauza za kavu
11:15 - 12:00 Đuro Horvat, direktor tvrtke Tehnix d.o.o.
Održivo gospodarenje komunalnim otpadom
12:00 - 12:45 Leo Penović, dipl. ing. građ.:
Učešće Investitora u pripremi građevinskog zemljišta
12:45 - 13:30 pauza za ručak
13:30 - 14:15 Ariana Vela, konzultantica za fondove EU
Mogućnosti financiranja infrastrukturnih projekata iz fondova EU u financijskom razdoblju 2014. - 2020. - Analiza postojeće situacije i preporuke
14:15 - 15:00 Dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje:
Izvansudsko rješavanje komunalnih sporova – mirenjem (medijacijom)
15:00 - 15:15 pauza za kavu
15:15 - 16:45 Mr. sc. Dinka Krčelić, trenerica poslovnih vještina:
Razumijemo li se?

Obrazac prijave za sudjelovanje na stručnom seminaru

Naziv seminara *
Datum održavanja *
Ime i prezime *
OIB*
Struka/titula *
Mjesto rođenja *
Datum rođenja *
Kućna adresa - ulica i broj,
mjesto i poštanski broj *
Tvrtka / institucija i OIB
Ulica i kućni broj tvrtke
Pošt. broj i mjesto
Telefon
Mobilni telefon
E-mail adresa
Član sam temeljnog društva HSGI *
  
  
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design