Stručni seminar: Deset odabranih tema o primjeni propisa gradnje i drugih propisa u poslovima gradnje.

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN: HR8923600001101419024

Mjesto i vrijeme održavanja seminara:

30.10.2018.
Berislavićeva 6

KOTIZACIJA I PLAĆANJE:
Kotizacija za ČLANOVE iznosi 560,00 +PDV = 700,00 kn
Kotizacija za NEČLANOVE iznosi 640,00 +PDV = 800,00 kn
Kotizaciju treba uplatiti najkasnije do 26. listopada 2018. na
IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj 30-10-2018
Informacije: na telefon i fax: 01 4872 498
Prijave online www.dgiz.hr ili na e-mail: dgiz@zg.t-com.hr

Seminar je bodovan sa 7 bodova građevno-tehničke regulative prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Voditelj seminara: Ivan Kovačić, dipl. ing. građ. tajnik Pripremnog seminara DGIZ-a.

PROGRAM:

Vrijeme održavanja Tema
08,30-09,00 Prijava sudionika seminara
09,00-10,00 Bojan Linardić, dipl. ing. arh. - PROSTORNI PLANOVI I NJIHOVA PROVEDBA:
I. Sadržaj, razine, izrada, donošenje i dostupnost prostornih planova,
II. Izrada idejnog i glavnog projekta na temelju uvjeta iz prostornih planova.
10,00 – 11,00 Ivan Kovačić, dipl. ing. građ. - POSEBNI PROPISI I NJIHOVA PRIMJENA:
III. Posebni uvjeti i potvrde glavnog projekta - osvrt na odredbe posebnih propisa,
IV. Procjena utjecaja zahvata na okoliš i drugi postupci zaštite okoliša i prirode.
11,00-11,15 odmor uz kavu i sokove,
11,15-12,45 Bojan Linardić, dipl. ing. arh. - PROJEKTANTI I PROJEKTI:
V. Obveze i odgovornosti projektanata,
VI. Idejni i geodetski projekt,
VII. Glavni, izvedbeni i tipski projekt te projekt uklanjanja.
12,45 – 13,00 odmor uz kavu i sokove,
13,00 – 14,00 Ivan Kovačić, dipl. ing. građ. - ZAKONITO GRAĐENJE:
VIII. Izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola,
IX. Građevine i radovi koji se mogu graditi/ izvoditi bez građevinske dozvole.
14,00 – 15,00 Josipa Tokić, dipl. iur. - IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI:
X. Koncesije, rješenja o izvlaštenju, odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništvu RH i drugo.
15,00 – 15,30 PITANJA I PRIJEDLOZI POLAZNIKA SEMINARA..

TEMATSKE CJELINE:

A. PROSTORNI PLANOVI I NJIHOVA PROVEDBA (Bojan Linardić, dipl. ing. arh. ),
B. POSEBNI PROPISI I NJIHOVA PRIMJENA (Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.),
C. PROJEKTANTI I PROJEKTI (Bojan Linardić, dipl. ing. arh. ),
D. ZAKONITO GRAĐENJE (Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.),
E. IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI (Josipa Tokić, dipl.iur).

A. PROSTORNI PLANOVI I NJIHOVA PROVEDBA
Projektant prije izrade idejnog projekta odnosno glavnog projekta, kada se ne izdaje lokacijska dozvola, dužan je utvrditi uvjete za provedbu namjeravanog zahvata u prostoru, odnosno uvjete građenja namjeravane građevine koje propisuju prostorni planovi područja u kojem je zemljište. Odgovaran je za usklađenost idejnog odnosno glavnog projekta s tim uvjetima jer u protivnom može odgovarati prekršajno i stegovno kao i za štetu koja je nastala naručitelju projekta. Razmotriti će se stoga u ovoj tematskoj cjelini osnovni podaci o prostornim planovima i njihovoj provedbi kod izdavanja akata odnosno izrade projekata.

B. POSEBNI PROPISI I NJIHOVA PRIMJENA
Projektant je, kada to određuje posebni propis, dužan izraditi idejni odnosno glavni projekt u skladu s posebnim uvjetima koje je utvrdilo javnopravno tijelo, odnosno u skladu s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili za ekološku mrežu, koje je donijelo javnopravno tijelo u skladu s postupkom procjene odnosno ocjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ekološku mrežu. Razmotriti će se stoga u ovoj tematskoj cjelini odredbe 30-tak posebnih propisa kojima je propisano utvrđivanje posebnih uvjeta, obveza procjene odnosno ocjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ekološku mrežu te izrada elaborata i drugih priloga prije izrade projekata.

C. PROJEKTANTI I PROJEKTI
Projektant je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. Izradu idejnog i geodetskog projekta uređuje Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13 i 65/17, dok izradu glavnog projekta, izvedbenog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja uređuje Zakon o gradnji, NN 153/13 i 20/17. Obavljanje poslova projektiranja i zadaće struka u projektiranju uređuje Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15. Razmotriti će se stoga u ovoj tematskoj cjelini odredbe tih zakona o projektantima i projektima te: Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta, NN 55/14, 41/15, 67/16 i 23/17, Pravilnika o geodetskom projektu, NN 12/14 i 56/14, Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17, Pravilnika o kontroli projekata, NN 32/14 i Pravilnika o nostrifikaciji projekata, NN 98/99, 29/03 i 20/17.

D. ZAKONITO GRAĐENJE
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja odnosno upravno tijelo županije, Grada Zagreba ili velikog grada u skladu s člankom 125. Zakona o prostornom uređenju izdaje lokacijske dozvole za određene zahvate u prostoru, određene uvjete građenja građevina te ako stranka zatraži izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine. Stoga su u članku 108. Zakona o gradnji propisani dijelom različiti prilozi zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole kada je za građenje građevine izdana lokacijska dozvola i kada se ne izdaje ta dozvola. Građenju građevina i izvođenju radova određenih Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, NN 112/17 i 34/18 može se pristupiti bez građevinske dozvole, na temelju glavnog projekta, tipskog projekta, drugog akta, odnosno bez akta. Za korištenje građevina koje se mogu graditi na temelju građevinske dozvole odnosno na temelju glavnog projekta (bez građevinske dozvole) ako su namijenjene obavljanju djelatnosti ili se evidentiraju u katastru potrebno je pribaviti uporabnu dozvolu. Razmotriti će se stoga u ovoj tematskoj cjelini postupci izdavanja tih dozvola te odredbe Pravilnika.

E. IMOVINSKO - PRAVNI ODNOSI
Idejni projekt je sastavni dio lokacijske dozvole koja se izdaje, uz ostalo, za građenje na zemljištu, odnosno na građevini, za koje investitor nije riješio imovinsko-pravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja. Razmotriti će se stoga u ovoj tematskoj cjelini odgovarajuće odredbe Zakona o koncesijama, NN 69/17, Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH, NN 10/14 i 95/15 te Zakona o izvlaštenju i određivanju naknada, NN 74/14 i 69/17.

ZAKLJUČNO
Deset odabranih tema u pet tematskih cjelina Stručnog seminara odnose se na primjenu propisa gradnje i drugih propisa u poslovima gradnje koje trebaju poznavati sudionici u gradnji da bi obavljali poslove: investitora, upravljanja projektom gradnje, projektiranja, pribavljanja lokacijskih, građevinskih i drugih dozvola, građenja građevina ili izvođenja radova za koje se ne izdaju građevinske dozvole te rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu građenja građevina.

Obrazac prijave za sudjelovanje na stručnom seminaru

Naziv seminara *
Datum održavanja *
Ime i prezime *
OIB*
Struka/titula *
Mjesto rođenja *
Datum rođenja *
Kućna adresa - ulica i broj,
mjesto i poštanski broj *
Tvrtka / institucija i OIB
Ulica i kućni broj tvrtke
Pošt. broj i mjesto
Telefon
Mobilni telefon
E-mail adresa
Član sam temeljnog društva HSGI *
  
  
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design