O Društvu
Društvo građevinskih inženjera Zagreb je udruga dragovoljno udruženih diplomiranih inženjera, magistara, stručnih specijalista, inženjera, prvostupnika, tehničara i studenata građevinske struke te diplomiranih inženjera, magistara, stručnih specijalista, inženjera, prvostupnika i tehničara drugih struka koji rade u graditeljstvu, osnovana za područje grada Zagreba. Skraćeni je naziv DGIZ, a sjedište je u Zagrebu, Berislavićeva ulica 6.
 

Društvo građevinskih inženjera Zagreb temeljna je članica Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a).


 
Ciljevi DGIZ-a
U ostvarivanju predviđenih ciljeva i zadataka DGIZ:
 • njeguje i razvija etiku graditeljskog poziva, te inženjerskih i tehničkih disciplina
 • razmjenjuje međusobna iskustava i mišljenja
 • organizira cjeloživotno stručno usavršavanje
 • razvija stvaralačke inicijative radi promicanja i razvitka graditeljske djelatnosti
 • potiče i podržava članove u stručnom i znanstvenoistraživačkom radu na području graditeljstva
 • podržava inicijative za zaštitu čovjekova okoliša te zdravlja i zaštite na radu
 • surađuje s organizacijama koje se bave djelatnošću važnom za graditeljstvo
 • iznosi stručna stajališta o projektima, elaboratima, analizama, razvojnim programima, tehničkoj regulativi, stručnom obrazovanju i sl.
 • organizira stručne seminare, putovanja i predavanja za članove i goste
 • surađuje sa sličnim organizacijama inženjera u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • izdaje znanstvene i stručne publikacije
 • organizira prigodne skupove i društvena druženja za članove i goste.

 
Članovi

Članstvo u DGIZ je dragovoljno, a članovi su građevinski inženjeri i tehničari, studenti građevinarstva, kao i inženjeri i tehničari ostalih struka ako rade u građevinarstvu.

DGIZ vodi registar članova koji se zbog brojnosti i znatnih promjena obnavlja početkom svake godine. Registar vodi tajnik DGIZ-a.

Članstvo DGIZ-a su ponajprije fizičke osobe, ali članovi mogu biti i pravne osobe, posebno trgovačka društva ili druge organizacije koje se bave graditeljskom djelatnošću.

Predstavnika pravne osobe u DGIZ-u imenuje ovlaštena osoba

Pravne osobe mogu imati status podupirajućeg člana, ali tada ne imenuju ovlaštenu osobu.

Redoviti član DGIZ-a ima sljedeća prava:
 • birati i biti biran u sva tijela DGIZ-a
 • sudjelovati u radu pojedinih tijela DGIZ-a u stručnim, društvenim, gospodarskim, kadrovskim i ostalim pitanjima te predlagati mjere za poboljšanje rada
 • usavršavati vlastita stručna znanja te sudjelovati na stručnim i društvenim aktivnostima
 • koristiti povlastice i sredstva DGIZ-a u dogovorenom opsegu i veličini
 • redovito primati časopis Građevinar.

 
Prihode DGIZ ostvaruje iz sljedećih izvora:
 • članarina i doprinosa,
 • provedbom stručnih seminara i skupova,
 • dobrovoljnih priloga, donacija i sl.
 • drugih izvora sukladno zakonskim propisima.
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design