PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
OSNOVNO OSPOSOBLJAVANJE

Osnovno osposobljavanje revizora je osposobljavanje kandidata za polaganje revizorskog ispita te stjecanje licence ovlaštenog revizora. Osposobljavanje traje 36 sati. Podijeljeno je na teorijski i praktični dio. Teorijski dio trajao bi 24 sata, a praktični 12 sati.

Teorijski dio obuhvaća:
  • iskustva u provođenju revizije cestovne sigurnosti u zemljama EU
  • propise, smjernice i norme iz područja cestovne sigurnosti,
  • analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi izrade prometne studije, prometnog elaborata, idejnog prometnog rješenja ceste ili studije opravdanosti izgradnje ceste
  • analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi idejnog projekta, fazi glavnog i izvedbenog projekta, fazi prije puštanja ceste u promet i u početnoj fazi korištenja ceste
  • sigurnosno ocjenjivanje dionica s velikim brojem prometnih nesreća.

 
Praktični dio obuhvaća:
  • izradu primjera izvješća o ocjeni utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu (studija ili idejno prometno rješenje ceste),
  • izradu primjera izvješća o reviziji cestovne sigurnosti za razinu idejnog, glavnog ili izvedbenog projekta, izvješća o cestovnoj sigurnosti za cestu prije puštanja u promet, ili izvješće cestovne sigurnosti u početnom razdoblju korištenja ceste
  • primjer sigurnosnog ocjenjivanja jedne dionice TEM ceste s velikim brojem nesreća.
RASPORED PREDAVANJA TEME I PREDAVAČI Teorijski dio 1 dan- 6,5 sati
1. Osnovne postavke Direktive 2008/96/EC i revizija cestovne sigurnosti s iskustvima iz država EU
Ciljevi direktive
Predmet i područje primjene
Način provođenja Direktive
RH zakoni temeljeni na Direktivi
iskustva u provođenju revizije cestovne sigurnosti u zemljama EU
Diskusija i razgovor o temi, pitanja sudionika i odgovori
Predavanje 1 sat - mr.sc. Mirjana MašalaBuhin, dipl.ing,građ.
 
2. Propisi, smjernice i norme iz područja cestovne sigurnosti
Zakonska regulativa iz sigurnosti prometa na cestama
Zakonska regulativa povezana s postupkom revizije cestovnog prometa:
Smjernice iz područja cestovne sigurnosti
Zakon o cestama
Zakon o sigurnosti prometa
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa
Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste
Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu
Pravilnik o autobusnim stajalištima
Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi
Norme iz područja cestovne sigurnosti
Pravilnik o ophodnji javnih cesta
Pravilnik o održavanju cesta
Diskusija i razgovor o temi, pitanja sudionika i odgovori
Predavanje 1 sat - mr.sc. Mirjana MašalaBuhin, dipl.ing,građ.
 
3. Analiza i ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi prometne studije, prometnog elaborata, idejnog prometnog rješenja ceste ili studije opravdanosti izgradnje (RSIA)
Cilj provođenja postupka RSIA prema Direktivi i Smjernicama
Nadležne institucije u postupku
Provjera potrebe provođenja postupka RSIA
Priprema referentnih ulaznih dokumenata i podataka za provođenje postupka RSIA po "Metodologiji čimbenika rizika"
Definiranje zone obuhvata u postojećoj cestovnoj mreži s kategorizacijom cesta
Definiranje razine sigurnosti postojećeg stanja u zoni obuhvata
Definiranje referentnih čimbenika rizika
Definiranje razine sigurnosti prognozirane situacije i ocjena utjecaja
Prikaz dobivenih rezultata
Izrada RSIA izvješća
Prognoza troškova prometnih nesreća za analizu troškova i koristi (CBA) u studiji opravdanosti planirane ceste.
Diskusija i razgovor o temi, pitanja sudionika i odgovori
Predavanje 2 sata - mr.sc. Mirjana MašalaBuhin, dipl.ing,građ.
 
4, Analiza i ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi idejnog projekta, fazi glavnog i izvedbenog projekta, fazi prije puštanja ceste u promet i početnoj fazi korištenja ceste (RSA)
Definicija i ciljevi revizije cestovne sigurnosti (RSA)
Izrađivač revizije cestovne sigurnpsti Postupak izrade RSA za faze:
idejnog projekta
glavnog i izvedbenog projekta
Završetak građenja i puštanje u promet tijekom početne faze korištenja
Izvješće o provedenoj reviziji, RSA, različiti scenariji odgovora naručitelja, postupci
Nedostaci sa stajališta prometne sigurnosti na primjerima
Diskusija i razgovor o temi, pitanja sudionika i odgovori
Predavanje 2,5 sata - mr.sc. Mirjana MašalaBuhin, dipl.ing,građ.
 
2 dan- 6 sati
5. Sigurnosno ocjenjivanje dionica s velikim brojem prometnih nesreća
Statistički podaci o kretanju prometnih nesreća u RH i EU Metodologije identifikacije dionica cesta s povišenim rizikom od događanja prometnih nesreća
Analiza čimbenika prometne sigurnosti
Prometne nesreće uzrokovane nedostacima prometne infrastrukture
Mjere povećanja razine sigurnosti prometa na cesti
Načini upravljanja rizikom u cestovnom prometu
Model procjene rizika nastanka prometnih nesreća
Ekonomska analiza primjene mjera povećanja sigurnosti prometa za izradu optimalnog investicijskog plana
Diskusija i razgovor o temi, pitanja sudionika i odgovori
Predavanje 3 sata - mr.sc Slobodan Kljajić, dipl.ing.prom.
 
6. Inspekcija postojećih cesta, RSI
Svrha pregleda sigurnosti cesta
Prometno-sigurnosni utjecaji na vozača
Prometno-sigurnosni utjecaji ostalih učesnika u prometu
Pregled sigurnosti ceste kao dio održavanja
Analiza podataka o prometnim nesrećama
Ključni prometno-tehnički elementi pregleda cesta
Kada i u kojim uvjetima pregledavamo ceste
Priprema i provedba terenskog pregleda
Pripremni radovi u uredu
Terenske analize
Oprema za terenski pregled
Sigurnost prilikom pregleda
Prometne prilike
Obuhvaćanje podataka ceste i okoline
Analiza terenskog pregleda i izvješće
Tumačenje i usklađivanje s naručiteljem i održavateljima
Plan mjera za uklanjanje nedostataka
Pregled uklonjenih nedostataka i monitoring sudionika pregleda
Terenski rad
Pripremni sastanak za terenski pregled
Svrha terenskog pregleda
Sigurnost sudionika pregleda
Formulari terenskog pregleda
Upitnik terenskog pregleda
Grafički predlošci, skice s terenskog pregleda fotografije
Analiza terenskog pregleda i izvješće
Izrada pregleda dionice ceste
Završno izvješće sudionika pregleda i ocjenjivanje njegove prikladnosti
Diskusija i razgovor o temi, pitanja sudionika i odgovori
Predavanje 3 sata - mr.sc Stjepan Kralj dipl.ing.građ, Neven Kovačević, dipl.ing,građ.
 
3 dan- 6 sati
7. Elementi sigurnosti prometa u fazi projektiranja cesta
Dosadašnja praksa provođenja RSA u fazi projektiranja
Primjena regulative za projektiranje s naglaskom na sigurnost prometa prilikom izbora:
tlocrtnih elemenata
vertikalnog vođenja nivelete
elemenata poprečnog presjeka
Vitoperenje kolnika sa stanovišta sigurnosti prometa Analiza preglednosti na cesti
Postupci kod eventualnog odstupanja od regulative
Utjecaj ostalih elemenata na širinu poprečnog presjeka
Utjecaj ostalih vrsta projekata na sigurnost prometa
Kako uključiti u projektiranje zaštitne mjere od mogućeg negativnog utjecaja meteoroloških prilika na sigurnost prometa
Analiza primjera iz prakse:
sigurnosno ocjenjivanje,
Diskusija polaznika
Predavanje 3 sata - mr.sc. Mirjana MašalaBuhin, dipl.ing,građ. i Stjepan Kralj, dipl.ing.građ.
 
8. Elementi sigurnosti prometa u fazi projektiranja cesta s naglaskom na cestovna križanja
Prometne radnje u zoni križanja ( uplitanje, isplitanje, preplitanje, križanje)
Sortiranje prometnih tokova u zoni križanja
Trokraka križanja u razini ( način oblikovanja, sastavni dijelovi, projektne duljine i širine)
četverokraka križanja u razini
Kružni tok ( način oblikovanja, prednosti i nedostaci)
Križanja u više razina ( trokraka, četverokraka, tipovi uvoza i izvoza)
Kombinirana križanja
Preglednost u zoni križanja
Analiza primjera iz prakse
sigurnosno ocjenjivanje
Diskusija polaznika
Predavanje 3 sata - Neven Kovačević, dipl.ing.građ
 
9. Elementi sigurnosti prometa u fazi gradnje cesta
Pregled zakonske regulative kojom seobuhvaća područje građenja i održavanja
Pregled faza projektiranja, građenja i uporabe cestovne infrastrukture.
Uloga učesnika u gradnji
Namjena i izrada prometnog elaborata za ceste.
Propisani dokumnti za građenje u obavezi Investitora. Propisani dokumenti za građenje u obavezi
Izvoditelja. Provođenje nadzora nad izgradnjom i kontrola kvalitete.
Kontrola zaštite na radu
Provođenje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole.
Revizija izgrađene ceste prije ishođenja uporabne dozvole.
Diskusija i razgovor o temi, pitanja sudionika i odgovori
Predavanje 1 sata - Neven Kovačević, dipl.ing,građ.
 
4 dan- 5,5 sati
10. Elementi sigurnosti prometa u fazi uporabe i održavanja cesta
Zakonska osnova za provjeru parametara kolnika u fazi uporabe ( Zakoni, Tehnički uvjeti)
Parametri površinskih svojstava cesta koji utječu na sigurnost prometa u fazi uporabe
Metodologije mjerenja pojedinih parametara kolnika ( normirane metode, uređaji za mjerenje, organizacija i provođenje terenskih mjerenja, vizualni pregled i uočavanje tipičnih defekata, izvještaji o rezultatima vizualnih pregleda
Sustavi za ocjenu stanja kolnika kao osnova za djelovanje (rezultati vizualnih pregleda, snimki kamera, rezultata mjerenja kao osnova za ocjenu, metodologija određivanja preporuke za daljnje aktivnosti i poboljšanje elemenata koji utječu na sigurnost prometa)
Uloga upravitelja cesta u održavanju svojstava koji osiguravaju visoki standard sigurnosti
Vježbe s primjerima:
Demonstracija provođenja pojedinačnih ispitivanja
komentari rezultata,
Diskusija polaznika
Predavanje 3 sata - mr.sc.Slaviša Rajič, dipl.ing.građ
 
11. Utjecaj prometne signalizacije na sigurnost prometa
Osnovne značajke prometne signalizacije (statička prometna signalizacija, prometna svjetla i oznake, promjenjiva prometna signalizacija, oznake na kolniku, zaštitne ograde, ostala prometna oprema)
Regulatorni uvjeti na prometnu signalizaciju i opremu (EU Direktive, zakoni, pravilnici, smjernice, norme)
Regulatorni uvjeti na prometnu signalizaciju i opremu ceste vezani uz: fazu revizije (idejno rješenje/elaborat/studija, glavni/izvedbeni projekt, pred otvaranje/početni period korištenja) razinu i tip ceste (autocesta, brza cesta, državna cesta, gradska, međugradska)
Provođenje revizije cestovne sigurnosti vezane za prometnu signalizaciju i opremu (sudionici, procesi provođenja i obveze) Mjere utjecaja na prometnu signalizaciju i opremu ceste prema fazi provođenja revizije cestovne sigurnosti (u fazi izrade dokumentacije/ regulatorne, pred otvaranje i početni period korištenja/kontrolne)
Uvjeti za imenovanje člana tima odgovornog za prometnu signalizaciju i opremu
Pravna pitanja
Predavanje 2,5 sata - Igor Bukvić, dipl.ing.građ.
 
Praktični dio 12. zrada primjera izvješća o ocjeni utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu (studija ili idejno prometno rješenje ceste) RSIA
Praktični dio 3 sata - mr.sc. Mirjana MašalaBuhin, dipl.ing,građ.
 
13. Izrada primjera izvješća o reviziji cestovne sigurnosti (RSA) (idejni, glavni ili izvedbeni projekt ili izvješće o stanju sigurnosti na cesti prije puštanja u promet te u početnoj fazi korištenja ceste
Praktični dio 3 sata - mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ, mr.sc. Mirjana MašalaBuhin, dipl.ing,građ. Igor Bukvić, dipl.ing.građ
 
14. Primjer sigurnosnog ocjenjivanja jedne dionice TEM ceste s velikim brojem nesreća.
15. Priprema za ispit
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design