Tijela Društva
 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Nadzorni odbor
Skupština
 

Skupština je najviše tijelo DGIZ-a, a sastoji se od svih članova DGIZ-a. Donosi pravovaljane odluke kad je nazočna najmanje trećina ukupnoga broja članova. Ako je broj nazočnih članova manji, pravovaljane se odluke donose nakon čekanja od 15 minuta i kad broj članova nije manji od 35. Skupština donosi statutarne odluke i zaključke te ostale potrebne dokumente glasovanjem nazočnih članova. Usvojenom se smatra ona odluka, zaključak ili dokument za čiji je prijedlog glasovalo 2/3 nazočnih članova.

Odluke po ostalim pitanjima Skupština donosi glasovanjem natpolovičnom većinom nazočnih članova. Izbor se članova Predsjedništva obvezno obavlja tajnim glasovanjem uz isticanje više kandidata od broja koji se bira. U slučajevima kad je Statutom ograničen ponovni izbor na određene funkcije ne uzima se u obzir vrijeme kraće od polovice trajanja mandata prije ponovnog izbora.


 
Predsjedništvo

Predsjedništvo ima 21 člana i redovito se sastaje.

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine, s time da se pojedini članovi mogu ponovno birati.

Predsjedništvo provodi odluke, smjernice i zadatke Skupštine, utvrđuje prijedlog Statuta te prijedlog njegove dopune i izmjene, priprema planove i programe rada, donosi godišnji financijski plan, usvaja godišnji financijski plan, periodične obračune i završni račun, razmatra sveukupnu problematiku DGIZ-a i donosi odgovarajuće odluke, odlučuje o mjestu i vremenu održavanja Skupštine, utvrđuje prijedloge za priznanja članovima DGIZ-a, brine o radu stručne službe i donosi odluku o visini članarine.


 
Sadašnji su članovi su Predsjedništva:
 • BEKIĆ DAMIR
 • BICAK DANIJEL
 • BRKIĆ MILJANA
 • ČOIĆ ANA
 • ČUPIĆ BORIS
 • ECIMOVIĆ ANTON
 • DRMIĆ RUŽICA
 • HORVAT LJERKA
 • JELIĆ LUKA
 • JERINIĆ MARKO
 • JURČEC ZDRAVKO
 • KEŠETOVIĆ ELVIS
 • KIRIN ZLATKO
 • LUKAČIĆ VANJA
 • MARĐETKO ŠKORO NADA
 • MATKOVIĆ IVAN
 • MIHALIC ŠTEFICA
 • RUPČIĆ BERISLAV
 • ŠARIĆ ŽELJKA
 • ŠKARA MATEO
 • TKALČIĆ DAMIR
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 3 člana koje iz svojih redova bira Skupština na rok od 4 godine, s tim da mogu biti izabrani uzastopno još za jedno mandatno razdoblje. Nadzorni odbor se sastaje prema potrebi, najmanje jednom u šest mjeseci, a odluke donosi većinom glasova.

Članovi su Nadzornog odbora:

 • MARUŠIĆ JOSIP
 • RUPČIĆ JOSIP
 • NARANĐA ĐURO
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design